Adatkezelési tájékoztató

(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT)

Adatkezelési tájékoztató

 

1. Adatkezelő és a webhely azonosítása

1.1. Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet

Hatala László József ev.

Nyilvántartási szám: 52120453

Adószám: 68698056-1-23

Székhely: 6500 Baja, Török u. 54.

Postacím: 6500 Baja, Török u. 54.

E-mail: hatalal@agro360.hu

 

(a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti.

 

1.2. Jelen webhely:

https://termekfejlesztesidij.hu/

internetcímen elérhető webhely, az azon elérhető weboldalak és aloldalak.

 

1.3. Közös adatkezelés

A webhelyen feltölthető pályázatokkal kapcsolatos személyes adatok tekintetében a fenti Adatkezelő közös adatkezelést végez a webhelyen meghirdetett pályázatot kiíró:

HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített név: HUNGEXPO Zrt.

Cégjegyzékszám: 01-10-041503 – Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 10478701-2-42

Székhely: 1101 Budapest, Albertirsai út 10.

Postacím: 1441 Budapest, Pf. 44.

Telefon: +36 1 263 6000

E-mail: info@hungexpo.hu

Webhely: https://hungexpo.hu/

 

(a továbbiakban: Adatkezelő 2) gazdasági társasággal.

A jelen webhelyen folytatott adatkezelés tárgyában az érintett Felhasználókkal való kapcsolattartási feladatokat, a felhasználói igények kezelését Hatala László József ev. látja el.

 

2. Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, a tájékoztató hatálya

2.1. Adatkezelők az Érintettek adatait elsősorban

-    AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation - Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR),

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.)

rendelkezései alapján kezeli.

2.2. Jelen tájékoztató hatálya a https://termekfejlesztesidij.hu/ webhely (a továbbiakban: webhely) felületének használatára, valamint az azon keresztül feltöltött pályázatokkal kapcsolatos adatkezelésre vonatkozik.

2.3. Jelen tájékoztató értelmében Felhasználó: a webhelyet böngésző természetes személyek függetlenül attól, hogy a webhely mely szolgáltatását veszik igénybe, illetve a közös adatkezelés tekintetében a webhelyen pályázatot feltöltő Felhasználók.

 

3. Az adatkezelés jogalapja

3.1. Az Adatkezelők által végzett adatkezelés jogalapja egyes adatkezeléseket illetően a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint a Felhasználó hozzájárulása.

Egyes esetekben jogszabály kötelezi Adatkezelőket bizonyos adatkezelési műveletek végrehajtására, illetve az adatkezelőnek jogos érdeke is lehet jogalap az adatok kezelésére. Ezekről részletesebben lentebb, az egyes adatkezelésekről szóló fejezetekben olvashat Felhasználó.

 

4. Üzenet fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó adatkezelés

4.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: e-mail útján a webhelyen feltüntetett e-mail cím(ek) használatával Adatkezelőnek üzenetet küldő Felhasználók.

4.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása.

Felhasználó jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

4.3. Kezelt adatok köre:

Az adatok köre:
- vezetéknév,
- keresztnév,
- e-mail cím,
- az üzenet tartalma.

4.4. Az adatkezelés célja: Adatkezelővel történő üzenetváltás lehetővé tétele a Felhasználó számára.

Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:
- e-mail útján küldött üzenet fogadása (a webhelyen feltüntetett e-mail cím(ek) használatával),
- a fenti módokon Adatkezelőhöz érkező üzenetek megválaszolása.

4.5. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatokat a cél megvalósulásáig kezeli. Ennek megfelelően az üzenetet küldő Felhasználók esetében az adatkezelés időtartama az üzenet megválaszolásáig, illetve a Felhasználó igényének teljesítéséig tart. Adatkezelő az üzenet megválaszolását/igény teljesítését követően törli az e célból kezelt adatokat. Amennyiben az információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor, abban az esetben az információcsere befejeztével, illetve az igény teljesítését követően törli Adatkezelő az adatokat.

4.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán, az információcsere időtartamának végéig.

 

5. Regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

5.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen regisztráló Felhasználók.

5.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása.

Felhasználó jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

5.3. Kezelt adatok köre: Az adatkezelés az alábbi személyes adatok és elérhetőségek körét érinti.

Az érintett:
- vezetékneve,

- keresztneve,

- e-mail címe,

- telefonszáma,

- jelszó,

- pályázó szervezet neve,

- cím/pályázó szervezet címe.

 

5.4. Az adatkezelés célja: A webhelyen meghirdetett pályázaton való részvételhez kapcsolódó regisztráció. A webhelyen regisztráló Felhasználó önként megadott személyes adatai, elérhetőségei kezelésének célja a webhely szolgáltatásai igénybe vételének lehetővé tétele érintett Felhasználó számára, és a pályázat elektronikus úton történő benyújtásához és elbírálásához szükséges technikai feltételek biztosítása.

5.5. Az adatkezelés időtartama: A regisztrált Felhasználók esetében az adatkezelés időtartalma a regisztrált Felhasználó kérelmére történő törlésig illetve hozzájárulásának visszavonásáig tart. Az adatkezelés megszűnhet továbbá a Felhasználó regisztrációjának Adatkezelő általi törlésével is. Felhasználó bármikor kérheti regisztrációjának törlését Adatkezelőtől, mely kérelmet Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezését követő 10 munkanapon belül végrehajt.

5.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán.

5.7. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei: Felhasználó a fenti adatok szolgáltatása nélkül nem tud részt venni a pályázatban.

5.8. Hozzájárulás visszavonásának következményei: Amennyiben Felhasználó a hozzájárulását a pályázatának elbírálását megelőző időben vonja vissza, abban az esetben nem tud eredményesen részt venni a pályázaton.

 

6. Pályázatok feltöltéséhez kapcsolódó adatkezelés

6.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: az a regisztrált Felhasználó, aki a webhelyen a pályázat feltöltésére szolgáló mezők kitöltésével pályázatot tölt fel.

6.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást a Felhasználó a pályázatának feltöltésével, ennek során kitöltendő adatlap kitöltésével, illetve az adatlapon elhelyezett adatkezelési nyilatkozat bejelölésével adja meg.

Felhasználó jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

6.3. Kezelt adatok köre: Az adatkezelés a fent hivatkozott megrendelés leadását megelőzően megjelenő – illetve korábbi regisztráció esetén az akkor kitöltött regisztrációs - adatlapon feltűntetett, kitöltendő személyes adatok és elérhetőségek körét érinti.

Az érintett:
- vezetékneve,

- keresztneve,

- e-mail címe ,

- telefonszáma,

- jelszó,

- pályázó szervezet neve,

- cím/pályázó szervezet címe.

 

Külön kapcsolattartó megjelölése estén:

- kapcsolattartó személy vezetékneve,

- kapcsolattartó személy keresztneve,

- kapcsolattartó személy telefonszáma,

- kapcsolattartó személy e-mail címe.

 

A Felhasználó által az pályázat szöveges részeiben esetlegesen közölt további személyes adatai tekintetében Adatkezelő csak az elküldött pályázat tartalma kapcsán szükségszerűen végez adatkezelést annak fogadásakor, azonban az ott esetlegesen közölt személyes adatok megadását Adatkezelő nem kéri Felhasználótól. Ilyen nem várt személyes adat közlésekor a nem várt személyes adatot Adatkezelő nem tárolja el, azt haladéktalanul törli az informatikai rendszeréből, amennyiben az nem szükséges a pályázat elbírálásához.

Felhasználótól eltérő személy adatainak kezelése: Ha Felhasználó külön kapcsolattartó személy adatait adja meg (vezetéknevét, keresztnevét, telefonszámát és e-mail címét), továbbá pályázatának szöveges részeiben szintén harmadik személy személyes adatát adja meg, az ilyen a harmadik személy adatainak Adatkezelő részére történő megadása tekintetében Felhasználónak kell beszereznie az érintett harmadik személy hozzájárulását, melyet Adatkezelő vélelmez az adatok átvételekor. Az ilyen adatok kezeléséhez való hozzájárulás hiányával kapcsolatos következményekért Adatkezelő nem felelős.

6.4. Az adatkezelés célja: Annak lehetővé tétele, hogy Felhasználó pályázatát feltölthesse, illetve a pályázatok elbírálásának lehetővé tétele.

6.5. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a kezelt adatokat Felhasználó erre vonatkozó hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a webhelyen a pályázati díjátadást követő 30 napig kezeli. Az adatkezelést megszünteti továbbá a Felhasználó regisztrációjának törlése, illetve Felhasználó erre irányuló kérelmének teljesítése is.

6.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán.

6.7. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei: Felhasználó a fenti adatok szolgáltatása nélkül nem tud részt venni a pályázatban.

6.8. Hozzájárulás visszavonásának következményei: Amennyiben Felhasználó a hozzájárulását a pályázatának elbírálását megelőző időben vonja vissza, abban az esetben nem tud eredményesen részt venni a pályázaton.

 

7. Adattovábbítás

7.1. Az adattovábbítással érintettek köre: a webhelyen pályázatot feltöltő Felhasználók a webhely által biztosított egyéb szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

7.2. Az adattovábbítás címzettje:

Felhasználó adatait Pályázata leadásakor a zsűri tagok részére a pályázatok elbírálásának lehetővé tétele céljából Adatkezelő hozzáférhetővé teszi. Ezt Adatkezelő a Felhasználó külön hozzájárulása alapján teszi, melyet Felhasználó a pályázat feltöltésekor ad meg. Mivel a zsűrizés során az egyes pályázók pályázatait a zsűri különböző tagokból álló csoportjai bírálják el, így előre nem megjelölhetők az egyes pályázók számra a kijelölendő zsűritagok. Ezért a webhelyen megadott elérhetőségeken keresztül kérhet a Felhasználó – pályázatának feltöltését követően – az ő pályázatát érintő adattovábbítás címzettjéről felvilágosítást, melyben Adatkezelő az adattovábbítás címzettjének azonosítható módon való megjelölésével tájékoztatni fog minden felhasználót az őt érintő adattovábbításról. A hozzájárulás elmaradása esetén nem kerül sor a pályázat továbbítására és az adattovábbításra.

7.3. Adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást a Felhasználó a pályázatának feltöltése során kitöltendő adatlapon elhelyezett adatkezelési nyilatkozat bejelölésével adja meg.

7.4. A továbbított adatok köre: Az itt írt adattovábbítás a 6. pontban megjelölt adatokat érinti.

7.5. Az adattovábbítás célja: A pályázatok online elbírálásának lehetővé tétele.

7.6. Az adatok továbbítása kizárólag a fenti célok elérése érdekében történik.

7.7. Adatkezelő továbbá kizárólag jogszabály által előírt kötelezettség esetén, hatóságoknak továbbít adatokat.

7.8. Adatkezelő üzleti vagy marketing céllal nem továbbít adatokat harmadik személyeknek.

7.9. Adatkezelő az adattovábbításokról adattovábbítási nyilvántartást vezet.

 

8. Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó adatkezelés

8.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhelyet meglátogató minden Felhasználó, a webhelyen elérhető szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

8.2. Az adatkezelés jogalapja: A szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges adatkezelés tekintetében az Ekertv. 13/A. § (3) bekezdése. Látogatáselemzés és marketing tevékenység céljából nem gyűjt böngészési adatokat az Adatkezelő.

8.3. Kezelt adatok köre: Az információtechnológiai adatkezelés a webhely üzemeltetéséhez használt „sütik” működéséhez és a webtárhely szolgáltató által alkalmazott naplófájlok használatához szükséges adatok körét érinti, az alábbiak szerint.

A felhasználóbarát böngészés lehetővé tétele érdekében kezelt adatok:

- a webhely látogatása során meglátogatott weboldalak és azok megnyitási sorrendje

- Érintett által használt eszköz IP címe.

 

8.4. Az adatkezelés célja: A „sütik” és a naplófájlok használata a webhely felhasználóbarát és biztonságos üzemeltetéséhez szükségesek.

Részletesen: Érintett böngészéshez használt eszközének azonosítása, az azonosító adatok – böngészés idejéig történő – megjegyzése: az IP-cím alapján. Ez által válik gördülékenyebbé a böngészés, e nélkül ugyanis Érintettnek minden egyes meglátogatott oldalon azonosítania kellene magát, vagy folyamatokat kellene ismételnie.

8.5. Az adatkezelés időtartama: az adatok a böngészés befejeztével törlődnek.

8.6. Az adatok tárolásának módja: A fenti adatok Adatkezelő által nem kerülnek eltárolásra. Ezen adatokat szolgáltató sütik helyileg az Érintett eszközén tárolódnak. A webtárhely szolgáltató által használt naplófájlok a tárhely szolgáltató szerverén tárolódnak el.

8.7. Az információtechnológiai adatkezelés folyamatáról Felhasználó még több információt olvashat a honlap böngészésének megkezdésekor felugró figyelmeztető sávból elérhető, valamint a honlapon a "Tájékoztató "sütik" alkalmazásáról" feliratra kattintással elérhető tájékoztatóban.

 

9. Adatfeldolgozó igénybevétele

Adatkezelő adatfeldolgozóként vesz igénybe az alábbi gazdálkodó szervezeteket.

9.1. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Rövidített név: Tárhely.Eu Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-909968

Adószám: 14571332-2-42

Székhely: 1144 Budapest, Ormánság u 4/A. X. em. 241.

Telephely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. 2. em.

Postacím: 1538 Budapest, Pf.: 510.

Telefon: +36 1 789 2789

E-mail: support@tarhely.eu

Webhely: https://tarhely.eu

 

gazdasági társaságot, mint webtárhely szolgáltatót (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

 

9.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

Horváth Árpád EV.

Cégjegyzékszám: 39555691

Adószám: 66821607-1-23

Székhely: 6500 Baja, Sarló u. 13.

Telefon: +36 30 347 3944

E-mail: horvatharpad89@gmail.com

 

egyéni vállalkozót, mint a webhely fejlesztőjét és karbantartóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

9.3. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet meglátogató Felhasználók a webhely által biztosított szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

9.4. Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: Az adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot potenciálisan érinti, a Felhasználó által igénybe vett funkciók határozzák meg a konkrét adatkört, az egyes adatkezelésekről szóló fenti fejezetek szerint.

9.5. Az adatfeldolgozás célja: A webhely információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása.

9.6. Az adatfeldolgozás időtartama: Megegyezik a jelen tájékoztatóban az egyes adatköröket érintő adatkezelési célok szerint szabályozott adatkezeléseknél jelzett adatkezelési időtartamokkal.

9.7. Az adatok feldolgozása kizárólag a webhely informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.

9.8. Adatfeldolgozás más célra nem történik.

9.9. Az Adatfeldolgozók az Adatkezelő üzleti tevékenységében nem érdekeltek.

9.10. Adatkezelő a fent megjelölt Adatfeldolgozókon kívül más adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 

10. Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

10.1. Hozzáférési jog: Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatást Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül megadja.

A hozzáférési jog keretében Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Felhasználó rendelkezésére bocsátja, legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül. A Felhasználó által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel (a 11. fejezet szerint).

10.2. Adatok hordozhatóságához való jog: Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, melynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a) az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során a Felhasználó jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

10.3. A helyesbítéshez való jog: Felhasználó kérheti kezelt adatainak helyesbítését, melyet Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesít. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

10.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot az adatkezelés korlátozása céljából. Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) a Felhasználó tiltakozott az Adatkezelő jogos érdeke alapján végzett adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

10.5. A törléshez való jog: Adatkezelő a személyes adatot törli, ha:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy a Felhasználó a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a Felhasználó a törlést kéri, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, és a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentiek értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

10.6. Értesítési kötelezettség: Adatkezelő a helyesbítésről, a korlátozásról és a törlésről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat az adatkezelőket értesíti, akiknek korábban az adatot továbbították. Az értesítés mellőzhető ha lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

10.7. Tiltakozáshoz való jog: A Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak Adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

11. Felhasználó kérelmeinek teljesítése

11.1. A 10. pontban foglaltak szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja Adatkezelő. Ha az érintett Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

11.2. Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, ideértve az adatmásolatok kiadását is. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha az érintett Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a tájékoztatást elektronikus úton adja meg Adatkezelő, kivéve, ha az érintett Felhasználó azt másként kéri.

11.3. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett Felhasználó panaszt nyújthat be a 13. pontban megjelölt felügyeleti hatóságnál, és az ugyanott írtak szerint élhet bírósági jogorvoslati jogával.

11.4. Felhasználó bármilyen, a személyének azonosítását lehetővé tevő módon beterjesztheti kérelmeit Adatkezelőhöz. A kérelmet beterjesztő Felhasználó azonosítása azért szükséges, mert a kérelmeket Adatkezelő csak az arra jogosultaknak teljesítheti. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett Felhasználó személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

11.5. Felhasználó kérelmeit postai úton Adatkezelő 1.1. pontban feltüntetett címére, e-mailben a hatalal@agro360.hu e-mail címre juttathatja el. E-mailben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó Adatkezelőnek megadott és ott nyilvántartott e-mail címéről küldik, ugyanakkor a másik e-mail cím használata nem jelenti a kérelem figyelmen kívül hagyását. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

 

12. Adatvédelem, adatbiztonság

12.1. Adatkezelő az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységei körében gondoskodik az adatok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedésekkel valamint belső eljárási szabályokkal gondoskodik a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról. Megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat.

12.2. A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai rendszere kezdettől fogva oly módon rögzíti, hogy azok közvetlenül nem kapcsolhatók egy személyhez sem.

12.3. Az adatok kezelése csak a jelen tájékoztatóban meghatározott és törvényes cél elérése érdekében, ahhoz szükséges és arányos mértékben történik, a vonatkozó jogszabályok és ajánlások alapján, megfelelő biztonsági intézkedések mellett.

12.4. Ennek érdekében Adatkezelő a webhely eléréséhez „https” sémájú http protokollt használ, mellyel a webes kommunikáció titkosítható és egyedileg azonosítható. Ezen felül a fentieknek megfelelően Adatkezelő titkosított adatállományok formájában rögzített, adatkezelési célonként elkülönített adatkezelési listákban tárolja a kezelt adatokat, melyekhez Adatkezelő meghatározott – jelen tájékoztatóban megjelölt tevékenységekkel kapcsolatos feladatokat ellátó – alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek munkaköri felelőssége az adatok védelme és e tájékoztatónak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő felelősségteljes kezelése.

 

13. Jogérvényesítés

Az érintettek jogérvényesítési lehetőségeiket bíróság előtt gyakorolhatják, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: Magyarország, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: Magyarország, 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Webhely: http://www.naih.hu/

A bírósági út választása esetén a per – az érintett Felhasználó választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

 
2022. 10. 05.

Hatala László József ev.