Adatkezelési tájékoztató

(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT)

Adatkezelési tájékoztató

 

1. Adatkezelő és a webhely azonosítása

1.1. Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet

Hatala László József ev.

Nyilvántartási szám: 52120453

Adószám: 68698056-1-23

Székhely: 6500 Baja, Török u. 54.

Postacím: 6500 Baja, Török u. 54.

E-mail: hatalal@sugoevent.hu

 

(a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti.

 

1.2. Jelen webhely:

https://termekfejlesztesidij.hu/

internetcímen elérhető webhely, az azon elérhető weboldalak és aloldalak.

 

1.3. Közös adatkezelés

A webhelyen feltölthető pályázatokkal kapcsolatos személyes adatok tekintetében a fenti Adatkezelő közös adatkezelést végez a webhelyen meghirdetett pályázatot kiíró:

HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített név: HUNGEXPO Zrt.

Cégjegyzékszám: 01-10-041503 – Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 10478701-2-42

Székhely: 1101 Budapest, Albertirsai út 10.

Postacím: 1441 Budapest, Pf. 44.

Telefon: +36 1 263 6000

E-mail: info@hungexpo.hu

Webhely: https://hungexpo.hu/

 

(a továbbiakban: Adatkezelő 2) gazdasági társasággal.

A jelen webhelyen folytatott adatkezelés tárgyában az érintett Felhasználókkal való kapcsolattartási feladatokat, a felhasználói igények kezelését Hatala László József ev. látja el.

 

2. Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, a tájékoztató hatálya

2.1. Adatkezelők az Érintettek adatait elsősorban

-    AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation - Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR),

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.)

rendelkezései alapján kezeli.

2.2. Jelen tájékoztató hatálya a https://termekfejlesztesidij.hu/ webhely (a továbbiakban: webhely) felületének használatára, valamint az azon keresztül feltöltött pályázatokkal kapcsolatos adatkezelésre vonatkozik.

2.3. Jelen tájékoztató értelmében Felhasználó: a webhelyet böngésző természetes személyek akik az adatkezelésben érintettek, illetve a közös adatkezelés tekintetében a webhelyen pályázatot feltöltő Felhasználók.

 

3. Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó adatkezelés

3.1. Adatkezelő a webhely üzemeltetéséhez sütiket alkalmaz.

3.2. Adatkezelő a sütik által megvalósított adatkezelésről külön tájékoztatót bocsát rendelkezésre: Adatkezelési tájékoztató a sütik alkalmazásáról.

 

4. Üzenet fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó adatkezelés

4.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: e-mail útján a webhelyen feltüntetett e-mail cím(ek) használatával Adatkezelőnek üzenetet küldő Felhasználók.

4.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Felhasználó a hozzájárulást az e-mail üzenet elküldésével adja meg.

Felhasználó jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben Felhasználó az üzenet megválaszolása előtt vonja vissza a hozzájárulását, akkor Adatkezelő nem folytatja az üzenetváltást, a korábban feltett kérdésekre nem válaszol, mivel törölnie kell a hozzájárulás alapján kezelt adatokat.

4.3. Kezelt adatok köre:

Az üzenetet küldő Felhasználó:
- neve,
- e-mail címe,
- az üzenet tárgya,
- az üzenet tartalma.

4.4. Az adatkezelés célja: Adatkezelővel történő üzenetváltás lehetővé tétele a Felhasználó számára.

4.5. Az adatkezelés időtartama: az üzenet megválaszolásáig, illetve a Felhasználó igényének teljesítéséig tart. Adatkezelő az üzenet megválaszolását/igény teljesítését követően törli az e célból kezelt adatokat. Amennyiben az információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor, abban az esetben az információcsere befejeztével, illetve az igény teljesítését követően törli Adatkezelő az adatokat.

4.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönített adatállományban.

 

5. Regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

5.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen regisztráló Felhasználók.

5.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása.

Felhasználó jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

5.3. Kezelt adatok köre: Az adatkezelés az alábbi személyes adatok és elérhetőségek körét érinti.

A regisztrációhoz az érintett:
- vezetékneve,

- keresztneve,

- e-mail címe,

- telefonszáma,

- jelszava,

- pályázó szervezet neve,

- cím/pályázó szervezet címe,

 

az online megadott hozzájárulás regisztrálásához:

- regisztrációkor használt eszköz IP-címe,

- regisztráció időpontja.

 

A jelszavakat az Adatkezelő rendszere titkosítással tárolja el, aminek eredményeként Adatkezelő nem ismeri meg a Felhasználó jelszavát.

 

5.4. Az adatkezelés célja: A webhelyen meghirdetett pályázaton való részvételhez kapcsolódó regisztráció. A webhelyen regisztráló Felhasználó önként megadott személyes adatai, elérhetőségei kezelésének célja a webhely szolgáltatásai igénybe vételének lehetővé tétele érintett Felhasználó számára, és a pályázat elektronikus úton történő benyújtásához és elbírálásához szükséges technikai feltételek biztosítása.

5.5. Az adatkezelés időtartama: A regisztrált Felhasználók esetében az adatkezelés időtartalma a regisztrált Felhasználó kérelmére történő törlésig illetve hozzájárulásának visszavonásáig tart. Az adatkezelés megszűnhet továbbá a Felhasználó regisztrációjának Adatkezelő általi törlésével is. Felhasználó bármikor kérheti regisztrációjának törlését Adatkezelőtől, mely kérelmet Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezését követő 10 munkanapon belül végrehajt.

5.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő elkülönített adatállományban.

5.7. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei: Felhasználó a fenti adatok szolgáltatása nélkül nem tud részt venni a pályázatban.

5.8. Hozzájárulás visszavonásának következményei: Amennyiben Felhasználó a hozzájárulását a pályázatának elbírálását megelőző időben vonja vissza, abban az esetben nem tud eredményesen részt venni a pályázaton.

 

6. Gazdálkodó szervezet képviseletében eljáró természetes személy adatainak kezelése

 

6.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen Adatkezelővel kapcsolatot létesítő, regisztráló, illetve pályázatot feltöltő gazdálkodó szervezet képviseletében eljáró természetes személy Felhasználó (vagy: „Képviselő”).

 

6.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint a Felhasználó által képviselt szervezet (a továbbiakban: Gazdálkodó szervezet) jogos érdeke.

 

Adatkezelővel kapcsolatot létesítő Gazdálkodó szervezet jogos érdeke, hogy a pályázattal kapcsolatban kérdéseket tehessen fel és azokra választ kapjon, illetve pályázóként a részt vehessen a pályázaton, ennek érdekében regisztrálhasson és pályázati dokumentációt tölthessen fel. Mindezeket természetes személy Képviselője útján tudja eszközölni.

 

Adatkezelő a Képviselő adatait kizárólag az általa képviselt szervezettel kapcsolatos ügyintézés, kapcsolattartás, regisztráció és a pályázat elbírálása keretében, az ehhez szükséges mértékben és ideig kezeli, valamint az adatok körét illetően is kizárólag a szükséges adatokra szorítkozik.

 

A kapcsolattartáshoz, regisztrációhoz, valamint a pályázat beadásához szükséges információcsere nem valósulhat meg a Képviselő személy adatainak kezelése nélkül, tehát a Gazdálkodó szervezet jogos érdekének érvényesítéséhez elengedhetetlen az adatkezelés.

 

Az érdekmérlegelésről külön dokumentáció készült, melynek elérhetőségéről Adatkezelőnél érdeklődhet az Érintett.

 

6.3. Kezelt adatok köre:

 

A Képviselő:

- neve,

- e-mail címe,

 

Regisztráció, illetve pályázat feltöltése esetén esetén továbbá:

- telefonszám,

- jelszó,

- pályázó szervezet neve,

- cím/pályázó szervezet címe,

- pályázat szöveges részeiben megadott további adatok,

- feltöltött dokumentum tartalma.

 

A jelszavakat az Adatkezelő informatikai rendszere titkosítással tárolja el, aminek eredményeként Adatkezelő nem ismeri meg a Felhasználó jelszavát.

 

6.4. Az adatok forrása: alapesetben a Felhasználó. Amennyiben a kapcsolatfelvétel, a regisztráció, illetve a pályázat feltöltése során megjelölt Képviselő nem saját maga, hanem a Gazdálkodó szervezettől valaki más adja meg az ő adatait, abban az esetben az adatok forrása a Gazdálkodó szervezet. Adatkezelő ilyenkor szintén a Gazdálkodó szervezet jogos érdekében veszi át a Képviselő adatait. A Gazdálkodó szervezet kötelezettsége tájékoztatni a Képviselőt az általa végrehajtott adatkezelésről; a Képviselő adatainak Adatkezelő részére történő megadásáról.

 

6.5. Az adatkezelés célja: a kapcsolattartás megvalósítása, a webhelyen történő regisztráció, illetve a pályázat elbírálásának lehetővé tétele.

 

6.6. Az adatkezelés időtartama: üzenetváltás kapcsán, annak megválaszolásáig, illetve a Gazdálkodó szervezet igényének teljesítéséig tart. Adatkezelő az üzenet megválaszolását/igény teljesítését követően törli az e célból kezelt adatokat. Amennyiben az információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor, abban az esetben az információcsere befejeztével, illetve az igény teljesítését követően törli Adatkezelő az adatokat.

A regisztráció esetén az adatkezelés időtartalma a regisztrált Felhasználó kérelmére történő törlésig illetve hozzájárulásának visszavonásáig tart. Az adatkezelés megszűnhet továbbá a Felhasználó regisztrációjának Adatkezelő általi törlésével is. Felhasználó bármikor kérheti regisztrációjának törlését Adatkezelőtől, mely kérelmet Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezését követő 10 munkanapon belül végrehajt.

 

Pályázat feltöltése esetén Adatkezelő a kezelt adatokat a pályázati díjátadást követő 30 napig kezeli. Az adatkezelést megszüntetheti továbbá a Felhasználó regisztrációjának törlése, illetve Felhasználó erre irányuló kérelmének teljesítése is.

 

6.7. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönített adatállományban.

 

6.8. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei: a regisztrációhoz, a pályázat feltöltéséhez, illetve a kapcsolattartáshoz szükséges adatok szolgáltatása a Képviselő részéről a pályázat elbírálásának, illetve az eredményes kapcsolattartás előfeltétele. Amennyiben a Képviselő pályázatot kíván feltölteni, vagy információcserét kezdeményez az Adatkezelővel, köteles az igényének megfelelően a fenti adatait megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén Adatkezelő nem tudja elbírálni a pályázatot, illetve nem tudja megválaszolni a Képviselő kérdéseit.

 

 

 

7. Adattovábbítás

7.1. Az adattovábbítással érintettek köre: a webhelyen pályázatot feltöltő Felhasználók.

7.2. Az adattovábbítás címzettje:

Felhasználó adatait Pályázata leadásakor a zsűritagok részére a pályázatok elbírálásának lehetővé tétele céljából Adatkezelő hozzáférhetővé teszi. Mivel a zsűrizés során az egyes pályázók pályázatait a zsűri különböző tagokból álló csoportjai bírálják el, így előre nem megjelölhetők az egyes pályázók számra a kijelölendő zsűritagok. Ezért a webhelyen megadott elérhetőségeken keresztül kérhet a Felhasználó – pályázatának feltöltését követően – az ő pályázatát érintő adattovábbítás címzettjéről felvilágosítást, melyben Adatkezelő az adattovábbítás címzettjének azonosítható módon való megjelölésével tájékoztatni fog minden felhasználót az őt érintő adattovábbításról.

7.3. Adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint a pályázó Gazdálkodó szervezet jogos érdeke.

A pályázó Gazdálkodó szervezet jogos érdeke, hogy az elfogulatlan elbírálás érdekében független zsűritagok értékeljék a pályázatokat. A pályázat elbírálásának lehetővé tétele érdekében szükséges a pályázati dokumentumok és információk továbbítása a független zsűritagok részére.

 

7.4. A továbbított adatok köre: az adattovábbítás a 6. pontban megjelölt adatokat érinti.

 

7.5. Az adattovábbítás célja: a pályázatok online elbírálásának lehetővé tétele.

7.6. Adatkezelő továbbá kizárólag jogszabály által előírt kötelezettség esetén, hatóságoknak továbbít adatokat.

7.7. Adatkezelő üzleti vagy marketing céllal nem továbbít adatokat harmadik személyeknek.

7.8. Adatkezelő a fenti eseten kívül kizárólag törvényes kötelezettség esetén, hatóságoknak továbbít adatokat.

 

8. Adatfeldolgozó igénybevétele

Adatkezelő adatfeldolgozóként vesz igénybe az alábbi gazdálkodó szervezeteket.

8.1. Tárhelyszolgáltató

8.1.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: jelen tájékoztató szerinti Felhasználók.

8.1.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

Netfabrik Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Rövidített név: Netfabrik Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. A02003/A-B. ajtó

Postacím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. A02003/A-B. ajtó

Cégjegyzékszám: 01-09-936530

Adószám: 22629454-2-41

Telefon: +36 20 265 4047

E-mail: iroda@netfabrik.hu

Webhely: https://netfabrik.hu/

 

gazdasági társaságot, mint webtárhely szolgáltatót (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

8.1.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: Az adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot potenciálisan érinti, a Felhasználó által igénybe vett funkciók határozzák meg a konkrét adatkört, az egyes adatkezelésekről szóló fenti fejezetek szerint.

8.1.4. Az adatfeldolgozás célja: A webhely információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása, az ehhez szükséges elektronikus tárhely biztosításával.

8.1.5. Az adatfeldolgozás jellege: elektronikus úton történik, az adatok feldolgozása kizárólag a webhely informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges elektronikus tárhely biztosítását jelenti.

8.2. Weboldal fejlesztő

8.2.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: jelen tájékoztató szerinti Felhasználók.

8.2.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

Horváth Árpád ev.

Nyilvántartási szám: 39555691

Adószám: 66821607-1-23

Székhely: 6782 Mórahalom, Erzsébet királyné útja 50.

Telefon: +36 30 347 3944

E-mail: horvatharpad89@gmail.com

 

egyéni vállalkozót, mint a webhely fejlesztőjét és karbantartóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

8.2.3.   Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: az adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot érinti.

8.2.4.   Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: a webhely információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása.

8.2.5.   Az adatfeldolgozás jellege: elektronikus úton történik, az adatok feldolgozása kizárólag a webhely szoftverének informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.

8.3. Elektronikus levelező szoftver és tárhely biztosításához kapcsolódó adatfeldolgozás

8.3.1.   Az adatfeldolgozással érintettek köre: jelen tájékoztatóban megjelölt Felhasználók, akikkel Adatkezelő elektronikus levelezés útján tartja a kapcsolatot.

8.3.2.   Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

Microsoft Ireland Operations Limited

Rövidített név: Microsoft Ireland Ltd.

Cégjegyzékszám: 256796

Közösségi adószám: IE8256796U

Székhely: 70 Sir Rogerson’s Quay, Dublin 2, D02R296, Ireland

Postacím: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Ireland

Telefon: +353 1 295 3826

Kapcsolat: https://www.microsoft.com/hu-hu/concern/privacy

Webhely: https://www.microsoft.com/hu-hu/

 

gazdasági társaságot, mint az elektronikus levelezéshez használt szoftver fejlesztőjét,

 

valamint a

 

DotRoll Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság  

 

Rövidített név: DotRoll Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-882068

Adószám: 13962982-2-42

Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Postacím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Telefonszám: +36 1 432 3232

E-mail: support@dotroll.com

Webhely: https://dotroll.com/hu/

 

gazdasági társaságot, mint az elektronikus levelezéshez használt tárhely szolgáltatóját (a továbbiakban együtt: Adatfeldolgozók).

 

8.3.3.   Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: elsősorban az érintett neve és e-mail címe, másodsorban a Felhasználó által elektronikus levélben megküldött további adatok.

 

8.3.4.   Az adatfeldolgozók igénybevételének célja: az elektronikus levelezés működésének biztosítása.

 

8.3.5.   Az adatfeldolgozás jellege: elektronikus úton történik, az adatok feldolgozása kizárólag az elektronikus levelezés informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges tárhely és szoftver működőképességének biztosítását jelenti.

 

8.4. Adatkezelő a fent megjelölt Adatfeldolgozókon kívül más adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 

8.5.      Adatkezelő az általa igénybe vett adatfeldolgozókkal a vonatkozó jogszabályok betartására és az adatbiztonság megfelelő szintű garantálására kötelező tartalmú adatfeldolgozási szerződést köt.

 

 

9. Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

9.1. Hozzáférési jog

9.1.1. A Felhasználónak joga van hozzáférni a róla kezelt adatokhoz. Ilyen irányú kérelme esetén az Adatkezelő tájékoztatja őt arról, hogy a Felhasználó személyes adatai tekintetében van-e folyamatban adatkezelés, illetve a konkrét adatkezeléssel kapcsolatban minden lényeges körülményről.

9.1.2. A hozzáféréshez való jog értelmében a Felhasználó másolatot kérhet az Adatkezelő által kezelt személyes adatairól, melyet Adatkezelő díjmentesen biztosít számára az első alkalommal. A további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

9.1.3. A másolatot széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre az Adatkezelő, kivéve, ha a Felhasználó másként kéri.

9.1.4. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem nélkül), de legkésőbb egy hónapon belül Adatkezelő biztosítja a fentiek szerint a hozzáférést.

9.2. Adatok hordozhatóságához való jog

9.2.1. Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, melynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a) az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.

9.2.2. Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során a Felhasználó jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

9.3. A helyesbítéshez való jog

9.3.1. Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

9.3.2. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

9.3.3. Felhasználó kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti, illetve indokolt esetben kiegészíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

9.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot az adatkezelés korlátozása céljából. Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) a Felhasználó tiltakozott az Adatkezelő jogos érdeke alapján végzett adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

9.5. A törléshez való jog

Adatkezelő a személyes adatot törli, ha:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy a Felhasználó a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a Felhasználó a törlést kéri, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, és a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentiek értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

9.6. Értesítési kötelezettség

 

Adatkezelő a helyesbítésről, a korlátozásról és a törlésről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat az adatkezelőket értesíti, akiknek korábban az adatot továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

9.7. Tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak Adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

10. Felhasználó kérelmeinek teljesítése

10.1. A 9. pontban foglaltak szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja Adatkezelő. Ha az érintett Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

10.2. Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, ideértve az adatmásolatok kiadását is. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha az érintett Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a tájékoztatást elektronikus úton adja meg Adatkezelő, kivéve, ha az érintett Felhasználó azt másként kéri.

10.3. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett Felhasználó panaszt nyújthat be a 12. pontban megjelölt felügyeleti hatóságnál, és az ugyanott írtak szerint élhet bírósági jogorvoslati jogával.

10.4. Felhasználó bármilyen, a személyének azonosítását lehetővé tevő módon beterjesztheti kérelmeit Adatkezelőhöz. A kérelmet beterjesztő Felhasználó azonosítása azért szükséges, mert a kérelmeket Adatkezelő csak az arra jogosultaknak teljesítheti. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett Felhasználó személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

10.5. Felhasználó kérelmeit postai úton Adatkezelő 6500 Baja, Török u. 54. alatti címére, e-mailben a hatalal@sugoevent.hu e-mail címre juttathatja el. E-mailben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó Adatkezelőnek megadott és ott nyilvántartott e-mail címéről küldik, ugyanakkor a másik e-mail cím használata nem jelenti a kérelem figyelmen kívül hagyását. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

 

11. Adatvédelem, adatbiztonság

11.1. Adatkezelő az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységei körében gondoskodik az adatok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedésekkel valamint belső eljárási szabályokkal gondoskodik a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról. Megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat.

11.2. Az adatok kezelése csak a jelen tájékoztatóban meghatározott és törvényes cél elérése érdekében, ahhoz szükséges és arányos mértékben történik, a vonatkozó jogszabályok és ajánlások alapján, megfelelő biztonsági intézkedések mellett.

11.3. Ennek érdekében Adatkezelő a webhely eléréséhez „https” sémájú http protokollt használ, mellyel a webes kommunikáció titkosítható és egyedileg azonosítható. Ezen felül a fentieknek megfelelően Adatkezelő titkosított adatállományok formájában rögzített, adatkezelési célonként elkülönített adatkezelési listákban tárolja a kezelt adatokat, melyekhez Adatkezelő meghatározott – jelen tájékoztatóban megjelölt tevékenységekkel kapcsolatos feladatokat ellátó – alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek munkaköri felelőssége az adatok védelme és e tájékoztatónak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő felelősségteljes kezelése.

11.4.    A jelszavakat az Adatkezelő rendszere titkosítással tárolja el, aminek eredményeként Adatkezelő nem ismeri meg a Felhasználó jelszavát.

 

12. Jogérvényesítés

Az érintettek jogérvényesítési lehetőségeiket bíróság előtt gyakorolhatják, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: Magyarország, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: Magyarország, 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Webhely: https://naih.hu/

A bírósági út választása esetén a per – az érintett Felhasználó választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

 
2023. 10. 15.
 

Hatala László József ev.